Minibaantjes 2018

De 6e minibaantjeswedstrijd 2018

Tijdens de Grote Modelspoor Expo in oktober 2018 organiseert uw blad al voor de zesde keer een minibaantjeswedstrijd. De inschrijvingen zijn nog steeds geopend en het reglement vindt u hier onder.

Tien jaar geleden, tijdens de voorbereiding van de vierde Grote Modelspoor Expo vond de redactie de tijd rijp om na enkele geslaagde diorama-wedstrijden, de tweejaarlijkse wedstrijd te laten evolueren naar een wedstrijd voor heuse modelbanen. Het concept van de minibaantjeswedstrijd was geboren en het werd meteen een succes. In de loop der jaren werd er heel wat gesleuteld aan de regels, met slechts één doel voor ogen: de bezoeker van de expo een reeks volwaardige, mooi afgewerkte modelspoorbanen voor te schotelen. Het beperken van de afmetingen is en was enerzijds een extra uitdaging, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat binnen de gegeven tijdsspanne een volwaardige modelbaan kan worden gebouwd.

Voor de editie 2014 had uw redactie flink gesleuteld aan het reglement om de wedstrijd naar een ietwat hoger niveau te tillen, wat betreft presentatie. In de editie 2016 wensten we de creativiteit nog wat verder aan te zwengelen en hebben we de strikte rechthoek overboord gegooid en laten we alle vormen toe, binnen een bepaalde maximale oppervlakte voor het zichtbare deel. Met 7500 cm² kan bijvoorbeeld een rechthoek van 125 x 60 cm worden gevormd, maar eveneens van 200 x 37,5 cm. Cirkels, driehoeken, L- of U-vormen en zo meer, vallen sinds 2016 binnen de mogelijkheden.

Ook de ruimte in de zaal werd wat comfortabeler gemaakt in 2016. De breedte van het vak dat ter beschikking is voor elke deelnemer werd opgetrokken van 200 naar 250 cm. Dat moet voldoen om het baantje te presenteren en ook nog zelf voor de baan plaats te nemen, zonder de buurman/vrouw te hinderen. Het maakt ook een ovaal mogelijk in een grotere schaal. Net als bij uw modelbanen thuis moet je zelf weten of het nodig is om een doorgang naar achter te voorzien binnen deze ruimte van 250 x 150 cm. De organisatie voorziet achteraan wel een gangetje, maar dan moet je verschillende meters verder lopen om die te bereiken, tenzij het lot je als eerste of laatste in de rij plaatst.

Net als bij vorige edities dient ieder minibaantje verplicht voorzien te zijn van een fries met verlichting, achtergrond en rok. De sporen dienen op minstens 110 cm boven het vloeroppervlak van de zaal te liggen (130 cm is een courant gebruikte hoogte).

Voor deze zesde wedstrijd hebben we besloten geen wezenlijke veranderingen aan het reglement aan te brengen. Wat wel wijzigt is dat de jury nog meer waarde gaat geven aan de verzorgde afwerking van de baan en de gehele 'stand'. Het betreft hier tenslotte toch een deelname aan een internationaal befaamde tentoonstelling! We vragen dus aan de deelnemers om alles wat niet behoort tot het zichtbare gedeelte van (maximaal) 7500 cm² modelbaan af te schermen voor de nieuwsgierige blikken van het publiek.

Eerder van praktische aard is de wijziging aan artikel 9 van het reglement, waarbij we toelaten dat er 4 namen op het wedstrijdblad worden ingevuld, zodat het bouwen een groepsgebeuren kan zijn. Let wel dat om organisatorische redenen op de expo zelf per minibaantje 2 inkomtickets voor zaterdag en 2 voor zondag ter beschikking zullen zijn. Deelnemers die geheel individueel met hun baantje komen kunnen zich dus laten vergezellen door een persoon naar keuze. Groepjes kunnen dan weer een beurtrol afspreken.

U kunt een deelname rustig overwegen, de afsluiting van de inschrijvingen gebeurt pas op 1 november 2017. Tijd genoeg om tijdens de komende zomermaanden plannen te maken, documentatie te verzamelen of gewoonweg wat te fantaseren over je toekomstige deelname. De zomer komt er aan en dat is typisch de tijd waarbij andere bezigheden dan modelspoor de bovenhand nemen. Misschien is dit toch het ogenblik om, lekker lui op het terras, aan het zwembad of op het strand, de fantasierijkste plannen te maken en daarna meteen aan de slag te gaan. Zeventien maanden, het lijkt veel, maar het gaat snel voorbij!

De kernredactie hoopt alvast op uw talrijke inschrijvingen, want, zoals de deelnemers aan vorige edities allen getuigen, deelnemen is veel belangrijker dan winnen! Laat deze unieke kans om te proeven van een deelname aan een grote tentoonstelling niet liggen!

WEDSTRIJDREGLEMENT Mini-Baantjes 2018

1. Alleen mini-baantjes die nog nooit publiekelijk werden getoond of in vakbladen werden gepubliceerd komen in aanmerking.

2. Het onderwerp en tijdperk van het mini-baantje zijn vrij.

3. Het mini-baantje moet een zinvol spoorverkeer uitbeelden met bewegend spoorelement.

4. De gebruikte schaal is vrij te kiezen. Wel mag het zichtbare gedeelte van het mini-baantje in om het even welke schaal 7500 cm² niet overschrijden (kleiner mag). Elke grondvorm is toegelaten en er mag in verschillende niveaus gewerkt worden. De deelnemer dient aan de organisatoren, ten laatste op 1 oktober 2018, een grondplan op schaal, met afmetingen te bezorgen.

5. De maximale oppervlakte, hierboven aangegeven, van het mini-baantje is zonder fiddle-yard, rondgaand spoor of schaduwstation, voor zover deze onzichtbaar voor het publiek zijn en het geheel past binnen een rechthoek van 2,5 (voorzijde) x 1,5 (diepte) meter. Elke deelnemer zal in de zaal een oppervlak van exact 2,5 x 1,5 meter ter beschikking hebben, waarbij de langste zijde langs het wandelpad zal gelegen zijn. De deelnemer die zijn baantje langs de achterzijde wenst te kunnen bereiken, voorziet binnen zijn oppervlak (van 2,5 x 1,5 m) een doorgang, eventueel met afsluiting. Er zijn geen doorgangen tussen de vakken voorzien! De deelnemer kan het oppervlak van 2,5 x 1,5 meter naar eigen inzicht invullen. De plaatsen van de minibaantjes in de zaal worden door lottrekking bepaald.

6. Het zichtbare gedeelte moet voorzien zijn van een fries met verlichting en achtergrond die minstens even breed is als één zijde. Het minibaantje moet zijn eigen onderstel hebben, dat door een afscheiding (‘rok’) met doek, plaat of ander materiaal aan het zicht onttrokken wordt. De jury zal bij de evaluatie ook oordelen over de verzorgde presentatie, zoals het trouwens hoort op een expo. De deelnemer zorgt voor voldoende aankleding van zijn baan en vak, waarbij het publiek enkel het afgewerkte deel van de modelspoorweg te zien krijgt.

7. De sporen liggen op minstens 110 cm boven het vloeroppervlak van de zaal. De onderkant van de fries hangt op maximaal 190 cm boven het vloeroppervlak.

8. Extra informatie over het baantje, de ontstaansgeschiedenis, de bouwfase en dies meer zijn toegelaten, voor zover alles zich binnen de rechthoek van 2,5 x 1,5 bevindt. De minibaantjes zijn geen handelsstanden. Verkoop is niet toegelaten. Iedere deelnemer voorziet een opstapje voor kinderen. Eventueel (niet verplicht) voorziet de deelnemer in een afsluiting voor de kijkers.

9. De inschrijvingen zijn kosteloos en dienen te gebeuren voor 1 november 2017. Inschrijven kan online via het inschrijvingsformulier op de website (www.modelspoormagazine.be), door een mail te sturen naar guy.vanmeroye@modelspoormagazine.be of een brief te sturen naar Modelspoormagazine, Leonarduslaan 10, B-2960 Brecht. Het minibaantje staat ofwel op naam van een vereniging, ofwel op naam van maximaal 4 bouwers.

Een inschrijving dient naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum te vermelden van de verantwoordelijke, en de namen en geboortedata van alle groepsleden, evenals een korte beschrijving van het gekozen project en de schaal waarin u gaat werken (wijzigingen hieraan tijdens de bouw zijn toegestaan mits de organisatoren hiervan ingelicht worden). Er mogen maximaal 4 personen per baantje op de deelnemerslijst ingeschreven worden.

10. De sluitingsdatum van de wedstrijd is vrijdag 12 oktober 2018. Op die dag, of ten laatste op zaterdag 13 oktober om 9 uur, dient u uw mini-baan in de Brabanthal in Leuven af te leveren en op te stellen.

11. Aan de hand van foto's, door de deelnemer ter beschikking gesteld ten laatste op 1 oktober 2018, beslist de jury of het minibaantje voldoet aan de punten 6 en 7 van dit reglement, en het aldus toegelaten wordt tot de wedstrijd.

12. Op de 9e Grote Modelspoorexpo op 13 en 14 oktober 2018 dienen de deelnemers aanwezig te zijn om hun mini-baantje te bedienen. De organisatie voorziet per minibaantje 2 toegangsbadges per dag voor de expo.

13. De beoordeling gebeurt zowel door de vakjury als het publiek op 13 en 14 oktober 2018 tijdens de 9e Grote Modelspoorexpo. Voor de winnaar van het publiek is een speciale 'publieksprijs' voorzien.

De jury zal bij zijn beoordeling rekening houden met: de algemene indruk van het baantje, de verzorgde afwerking en presentatie, de aankleding van het landschap met eventueel passende gebouwen, het gebruikte rollend materieel, het sporenplan en de originaliteit. Bijzondere aandacht verdient het rijden van de spoorvoertuigen. Het betreft een baantje en geen diorama! Enige beweging is een vereiste.

14. De deelnemer verbindt zich er toe, telkens de organisator dat verzoekt, een stand van zaken door te geven via e-mail, binnen een redelijke termijn. Deze "stand van zaken" zal enkel gepubliceerd worden met toestemming van de deelnemer.

15. De deelnemer zal tijdens de expo alle medewerking verlenen aan de fotograaf van Modelspoormagazine tijdens het maken van de fotoreportage.

16. De eerste 10 winnaars ontvangen een prijs. De winnende mini-baantjes zullen ook worden gepubliceerd in Modelspoormagazine.

17. Medewerkers aan Modelspoormagazine en hun familieleden worden van deze wedstrijd uitgesloten. De prijswinnaars van de vorige mini-baantjes wedstrijden mogen wel deelnemen.

18. De beoordeling van de jury en publiek is bindend. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Vragen en antwoorden aangaande de wedstrijd en dit reglement gebeuren per mail aan info@modelspoormagazine.com.

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER>> klik hier om in te schrijven...